Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η διερεύνηση των αναγκών αγοράς εργασίας από το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου, μέσα από στοιχεία σχετικά με το βαθμό χρήσης των νέων Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, κατέδειξε τη μη ουσιαστική και παραγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Οι δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής όχι μόνο σε θέσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των εταιριών, αλλά και για το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού που είναι απαραίτητο να τις κατέχει, δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Έτσι, τόσο οι άνεργοι, όσο και οι εργαζόμενοι βρίσκονται μπροστά σε μια νέα κατάσταση σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματικές προοπτικές τους θα εξαρτηθούν από την ικανότητα τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίσθηκαν 160 απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ από το Κ.Ε.Κ ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου ως στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πεδίου απασχόλησης.

Συγκεκριμένα το Κ.Ε.Κ /ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου- Λευκάδας υλοποίησε στην Πρέβεζα, από 31/8/2005 έως και 8/12/2005, οκτώ (8) Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων, για 160 ανέργους, αποφοίτους Λυκείου διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο:

  • Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ ΙΙ βάσει του Cambridge IT Skills (με επιλογή Βάσεις Δεδομένων και με επιλογή Παρουσιάσεις),

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος του προγράμματος να είναι ικανοί να οργανώνουν και να υποστηρίζουν την εργασία τους, χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα των Windows ,να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές γραφείου, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα Word , Excel , Access , συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις εφαρμογές τους και τέλος να αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 100 ώρες, συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας
  • Θέματα υγιεινής & ασφάλειας κατά τη χρήση συστημάτων Η/Υ
  • Λειτουργικό σύστημα, βασικές αρχές Η/Υ, διαχείριση αρχείων, φακέλων, εκτυπωτών
  • Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήματα, χρήση του διαδικτύου
  • Επεξεργασία κειμένου - δημιουργία επαγγελματικών εγγραφών
  • Φύλλα εργασίας - γραφήματα
  • Βάσεις Δεδομένων

Σκοπός των προγραμμάτων ήταν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απασχοληθούν αποτελεσματικά ως χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, με εφαρμογές των συγκεκριμένων προγραμμάτων που διδάχτηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ Π προβλέπεται η πιστοποίηση των γνώσεων πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό οι καταρτιζόμενοι έδωσαν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση των πτυχίων CAMBRIDGE IT Skills.

Τα προγράμματα σπουδών του CAMBRIDGE που παρέχονται και οδηγούν στην απόκτηση των τίτλων, αξιολογούν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί τον Η/Υ και να εκτελεί επαγγελματικές εργασίες, εφαρμογές ΤΠΕ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αφού καταρτίζονται μετά από σχετικές έρευνες. Στις εξετάσεις που ακολούθησαν μετά το τέλος των προγραμμάτων συμμετείχαν 150 καταρτιζόμενοι και πέτυχαν 121 ( ποσοστό επιτυχίας 80% )

Προώθηση απασχόλησης Στο πλαίσιο ανάπτυξης των προγραμμάτων, αλλά και μετά το πέρας του, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται δράσεις υποστήριξης των καταρτιζομένων στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προβαίνουμε σε ενέργειες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, εξατομικευμένης προσέγγισης, δικτύωσης με φορείς / επιχειρήσεις.

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif