Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Νοέμβριος 2001

Η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους, σε επιλεγμένες περιοχές, στις οποίες παρατηρούνται έντονες και μόνιμες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας, καθώς και σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν αδυναμία λειτουργίας και κατά συνέπεια αδυναμία διατήρησης της απασχόλησης, αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη πρακτική, που μαζί με τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤΣΑ), εντάσσονται στα ενεργητικά μέτρα (πολιτικές), αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας.

Δεδομένου ότι η ανεργία δεν αποτελεί μονοσήμαντο φαινόμενο, οφειλόμενο σε προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς εργασίας (επίπεδο εκπαίδευσης, ικανότητες, δεξιότητες, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού), αλλά έχει χαρακτήρα πολυδιάστατο,(με κύριες αιχμές την έλλειψη επαρκών θέσεων εργασίας, την εμφανή αδυναμία σύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τον προσανατολισμό της κατάρτισης στις ανάγκες τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και της αγοράς εργασίας, την απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών έρευνας καθώς και θεσμών ενεργούς υποστήριξης των ανέργων), τα προγράμματα αυτά συναντούν σημαντικές δυσκολίες, εφόσον δεν περιορίζονται στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης μόνον, αλλά επεκτείνονται σε δράσεις και μέτρα στήριξης των ανέργων με συγκεκριμένο προσανατολισμό στην ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να τονισθεί ότι έχουν ως αποδέκτες κατά κύριο λόγο τους ανέργους αλλά και τον κοινωνικό, πολιτικό, θεσμικό και πολιτιστικό περίγυρο των τοπικών κοινωνιών.

1.Στόχοι, λειτουργίες και αναμενόμενα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Οι ενεργητικές παρεμβάσεις (πολιτικές) ενίσχυσης της απασχόλησης αποβλέπουν στις εξής βασικές λειτουργίες

 • Στη μείωση του επιπέδου ανεργίας και την αύξηση του συνολικού επιπέδου απασχόλησης, σε περιοχές , κλάδους ή επαγγέλματα που θεωρείται απαραίτητη η αντιμετώπιση διαρθρωτικών εμποδίων.
 • Στη διατήρηση τόσο του μεγέθους του εργατικού δυναμικού όσο και των εργασιακών δεξιοτήτων του.
 • Στη διευκόλυνση και ενίσχυση της κατανεμητικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Πρόκειται δηλ. για την ενίσχυση των αγοραίων μηχανισμών κατανομής του εργατικού δυναμικού στις επιμέρους θέσεις εργασίας ή και στις επιμέρους αγορές εργασίας. (Στοχευμένη παρέμβαση).
 • Στην εύρυθμη διαχείριση του συστήματος

Οι δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης στους τρεις νομούς της περιφέρειας(Άρτας ,Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) είναι :

Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Καταρτίζεται πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Λάρισας και Πρέβεζας για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 18-60 ετών για θέσεις εργασίας οι οποίες σε κάθε περίπτωση, είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούν στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Κατανομή Θέσεων:

α) Για το Νομό Άρτας 1500 θέσεις

β) Για το Νομό Θεσπρωτίας 1500 θέσεις

δ) Για το Νομό Πρέβεζας 1500 θέσεις

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στις 7.000 δρχ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε (24) μήνες .

Σε περίπτωση που μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω / ημέρα , το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης .

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της ( παλαιό και επιχορηγούμενο ) για έξι (6) μήνες.

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Επιχορηγούνται άνεργοι ηλικίας 18-60 ετών για να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

Κατανομή θέσεων:

α) Για το Νομό Άρτας 400 θέσεις

β) Για το Νομό Θεσπρωτίας 400 θέσεις

γ) Για το Νομό Πρέβεζας 400 θέσεις

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα :

 • Οι ιατροί , οδοντίατροι , κτηνίατροι, βιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, υπομηχανικοί, τοπογράφοι, καθηγητές ή δάσκαλοι, εφόσον δημιουργήσουν επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών εντασσόμενη στα ελεύθερα επαγγέλματα κατά κύρια ειδικότητα ή συναφή με την ειδικότητά τους.
 • Οι εργολάβοι δομικών ή χωματουργικών εργασιών και οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ.
 • Όσοι δημιουργούν : επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο των πέντε μηνών κατ' έτος, φροντιστήρια γενικά, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών τυχερού χαρακτήρα, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10μ.μ.-6π.μ), επιχειρήσεις που ανήκουν στον Πρωτογενή Τομέα εκτός των αναφερόμενων σε δραστηριότητες οστρακοτροφίας , ιχθυοκαλλιέργειας , σηροτροφίας , τυροκομίας , εκτροφής σαλιγκαριών και θερμοκηπίων , καθώς και όσοι δημιουργούν Ανώνυμές Εταιρίες (Α.Ε.).
 • Οι άνεργες - οι που ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση , η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και άνηκε σε συγγενικό τους πρόσωπο Α' βαθμού ή σε συζύγους τους κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους.
 • Οι άνεργοι που είχαν άλλη επιχείρηση ή γενικά εισόδημα από την άσκηση οποιουδήποτε αυτοτελούς επαγγέλματος κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα , καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί την τελευταία δεκαετία πριν από την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα αυτό από το Πρόγραμμα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.
 • Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ' αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις .

Γ.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προβλέπονται δράσεις για 4.500 άνεργους ,σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προφίλ των ανέργων δεν αντιστοιχεί στην ζήτηση ειδικοτήτων από τ i ς επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση για να ενταχθεί κάποιος στις δράσεις του προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης θα πρέπει:

 1. Να έχει την ιδιότητα του άνεργου (άρθρο 2 του Ν.1545/85) και να διαθέτει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
 2. Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο ή άλλο σύμβουλο της δομής στήριξης και τους ίδιους.
 3. Να έχει την βεβαίωση της δομής στήριξης ότι έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης ,στο οποίο αναφέρεται ότι προτείνεται για το πρόγραμμα Ν.Ε.Ε.
 4. Να έχει υποβάλλει τυποποιημένη « αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος » στον Ο.Α.Ε.Δ για υπαγωγή στους στο πρόγραμμα.
 
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif