Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ¶λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

«Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος στο πλαίσιο του E.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» - ¶ξονας Προτεραιότητας 1 - Μέτρο 5-2006, Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα ένα (1) επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Επόπτες, φύλακες, ξεναγοί φυσικού περιβάλλοντος» του έργου «Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος» .

Το πρόγραμμα απευθύνονται σε 20 εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, σε άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. Μετανάστες, Παλιννοστούντες, ΑΜΕΑ, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.) καθώς και σε Μηχανικούς πτυχιούχους ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ
 • Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86
 • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

ΕΠΟΠΤΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΞΕΝΑΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20

400

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 3,52 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. Τα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επιδοτούνται με 4,99 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από το ΚΕΚ)
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 6. Πρόσφατη φωτογραφία
 7. Παραπεμπτικό έγγραφο από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οπού θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρακολουθήσει το 2006 άλλο πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων.
Πληροφορίες καθημερινά από 9.00 -15.00 στο τηλ: 2682-026969.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif