Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | ¶λλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006

« Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ » στο πλαίσιο του ¶ξονα 3, στο Μέτρο 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Ηπείρου, στο πλαίσιο της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» θα υλοποιήσει στην Πρέβεζα πέντε προγράμματα με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων, ιδιωτικού, δημοσίου τομέα και δημοσίας διοίκησης οι οποίοι

 • δε γνωρίζουν ή έχουν μικρή γνώση στη χρήση πληροφορικής ή
 • οι δραστηριότητές τους είναι συναφείς με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ή
 • επιθυμούν να αναβαθμίσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης της πληροφορικής

Οι καταρτιζόμενοι μπορεί να είναι απόφοιτοι, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

 • Επεξεργασία κειμένου ( Word )
 • Λογιστικά φύλλα ( Excel )
 • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet )

Και επιπλέον ανάλογα με το πρόγραμμα, μία κατ'επιλογήν από τις παρακάτω ενότητες

 • Παρουσιάσεις ( PowerPoint )
 • Βάσεις Δεδομένων ( Access )

Βασικό στοιχείο των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Cambridge .

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες.

Το κόστος των προγραμμάτων καλύπτεται κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( 50% ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (20%).

Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση αποδοχών για τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος από την οποία θα προκύπτει και η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από ΙΚΑ ή απόδειξη πληρωμής του προηγούμενο μήνα ή αντίστοιχα φύλα του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και Σύμβαση έργου στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων / ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 15.00 στο τηλέφωνο 26820-26969).
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif