Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-2006 (Μέτρο 8.2 - Δράση 8.2.6 - Πράξη 8.2.6.1), και του Έργου «Κατάρτιση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων σε Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητάς τους» το Κ.Ε.Κ. - ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

20

Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια

80

ΑΡΤΑ

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης καθώς καιβεβαίωση παρακολούθησης μετά το τέλος του προγράμματος. Χρονική περίοδος υλοποίησης του προγράμματος: Νοέμβριος - Δεκέμβριος -Ιανουάριος 2007.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες εμπορικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων και των τομέων της οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας, που κατά το έτος 2004 απασχολούσαν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από μηδέν (0) έως πενήντα(50) άτομα προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπη Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  • Βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία
  • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης της παρούσας προκήρυξης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

  • Οι Εργαζόμενοι: Υπεύθυνη δήλωση για το είδος απασχόλησης, την επωνυμία, την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, η οποία το 2004 απασχολούσε 0-50 άτομα προσωπικό (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι : Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνουν ποια είναι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και ότι δεν απασχολούν προσωπικό. Επιπλέον μπορούν να φέρουν και το Ε3 του 2004.
  • Οι επιχειρηματίες, Το Ε7 του 2004 της επιχείρησης

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλ.2682026969, Κιν: 6977865489, fax : 2682026959.
Υπεύθυνος προγράμματος: Τσαντής Ανδρέας.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif