Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
Κωδικός:Υ2-ΔΑ,Β,Γ,Δ-Γ

Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
ΑΘΗΝΑ 2006

 
Αρ. Πρωτ: 99
Αθήνα, 21/11/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» (ΑΣ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, που υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του νόμου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης», που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη:

 • το με αριθμό 13517 / 8-9-2004 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
 • το με αριθμό 1133 / 24-1-2005 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • το με αριθμό 3008 / 24-2-2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Εργασία και Εκπαίδευση»
 • την υπ' αριθμ. 27616 / 7-12-2006 αποδοχή ΤΔΕ-Υ για την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη & Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)», της Κ.Π. 2.5.1. α, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία θέση συνεργάτη για το Υποέργο 2 - Δράσεις Α, Β, Γ, Δ του έργου Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ» με τίτλο « Εναλλακτικά προγράμματα Δια βίου εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Ηπείρου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31/8/2008.

Καθήκοντα :
 • Συντονιστικής και Διοικητικής υποστήριξης των προγραμμάτων
 • Φροντίδα ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων
 • Υποστήριξης του Διαχειριστή στη σύνταξη και τεκμηρίωση των ΜΔΔ
 • Υποστήριξης στην ορθή τήρηση των στοιχείων τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου στο λογιστικό σύστημα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 • Υποστήριξης στην τεκμηρίωση των στοιχείων των ΤΔΠΕ/Υ.
 • Υποστήριξης στην Ηλεκτρονική Υποβολή των στοιχείων παρακολούθησης Έργου/ Υποέργων.
 • Υποστήριξης στη διαδικασία (τυχόν) τροποποίησης των ΤΔΕ/Υ και απολογισμού («κλεισίματος») του Έργου.
 • Επιστημονικής υποστήριξης της ΔΕΕ.

Τυπικά Προσόντα
Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους /εςΑΕΙ Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην σχεδιασμό- Παρακολούθηση- αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Θα συνεκτιμηθεί η διδακτική εμπειρία και η παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Αμοιβή
Η αμοιβή θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
 • Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, καθώς όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν οι ίδιοι /ες απαραίτητο.
 • Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα όσα επικαλούνται οι υποψήφιοι στο βιογραφικό τους σημείωμα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Οδηγίες Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση από τ o "ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηπείρου" στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις

ΙΝΕ/ΓΣΣΕ Ηπείρου
Μακρυόλουτσα Πρέβεζας
τ.48.100 Πρέβεζα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από 21/11/2007 έως και 27/11/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Πολυμέρη Πούλιο τηλ. 2682026969 ώρες 9.00 - 15:00.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1 ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif