Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
Κωδικός:Υ2-ΔΑ,Β,Γ,Δ-Γ

Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
ΑΘΗΝΑ 2006

 
Αρ. Πρωτ: 8
Πρέβεζα, 09/01/2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» (ΑΣ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, που υλοποιεί  το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του νόμου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης», που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη:

 • το με αριθμό 13517 / 8-9-2004 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
 • το με αριθμό 1133 / 24-1-2005 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • το με αριθμό 3008 / 24-2-2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Εργασία και Εκπαίδευση»
 • την υπ' αριθμ. 27616 / 7-12-2006 αποδοχή ΤΔΕ-Υ για την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη & Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)», της Κ.Π. 2.5.1. α, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία  θέση γραμματειακής υποστήριξης  για το Υποέργο 2 - Δράσεις Α Β Γ Δ  του έργου Ανάπτυξη και λειτουργία  προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ» με τίτλο «Εναλλακτικά προγράμματα Δια βίου εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια  Ηπείρου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31/7/2008.

Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 1. η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων και δελτίων παρουσίας εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών
 2. η διασφάλιση διανομής του εκπαιδευτικού υλικού στους καταρτιζόμενους.
 3. η φροντίδα διάθεσης του κατάλληλου εξοπλισμού στους εκπαιδευτές
 4. η παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους σε σχέση με τυπικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
 5. η ομαλή  συνεργασία με το συντονιστή του προγράμματος και η συνεχής ενημέρωση του ως προς την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τις λύσεις που προτείνονται κ.α.
 6. η ομαλή  συνεργασία με τους διοικητικούς υπευθύνους προκειμένου να υπάρχει ενιαίος τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου και να διευκολύνονται  οι διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου.
 7. η τήρηση των απαραίτητων αρχείων του προγράμματος καθώς και των απαι-τούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

Τυπικά Προσόντα
Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους /ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μετα-δευτεροβάθμιας (ΙΕΚ)
 • με  καλή γνώση Η/Υ
 • και εμπειρία σε θέση γραμματέως ή διοίκησης εκπαιδευτικού, πολιτιστικού ή/και συνδικαλιστικού φορέα

Αμοιβή γραμματειακής υποστήριξης
Η αμοιβή της γραμματειακής υποστήριξης θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
 • Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών, της εργασιακής  εμπειρίας, καθώς όποιο άλλο στοιχείο  κρίνουν οι ίδιοι /ες απαραίτητο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Οδηγίες Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να  καταθέσουν το βιογραφικό τους στο   ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηπείρου¨ στην παρακάτω διεύθυνση


ΙΝΕ/ΓΣΣΕ  Ηπείρου
Μακρυόλουτσα Πρέβεζας
T.K.48.100 Πρέβεζα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από 11/1/2008 έως και 16/1/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Πολυμέρη Πούλιο τηλ. 2682026969 ώρες 9.00 - 15:00.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1 ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif