Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
Κωδικός:Υ2-ΔΒ,Γ,Δ-Σ

Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
ΑΘΗΝΑ 2006

 
Αρ. Πρωτ:788
Πρέβεζα, 05/01/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «Β,Γ,Δ»

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Η δράση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1, Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του Νόμου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης») και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα είναι τα παρακάτω:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΔΡΑΣΗ Β
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

25  ΩΡΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
20  ΑΤΟΜΑ

2

ΔΡΑΣΗ  Β
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

75  ΩΡΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
20 ΑΤΟΜΑ

3

ΔΡΑΣΗ  Γ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30 ΩΡΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
20 ΑΤΟΜΑ

4

ΔΡΑΣΗ  Γ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

25 ΩΡΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
20 ΑΤΟΜΑ

5

ΔΡΑΣΗ  Δ 2
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

50+50 ΩΡΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ
10 ΑΤΟΜΑ

 Η  Β΄ ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ:

Εργαζόμενους του δημόσιου - ιδιωτικού τομέα και ΔΕΚΟ , αλλά και εκπροσώπων των εργαζομένων ( συνδικαλιστών ) σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.
Τα  δύο προτεινόμενα προγράμματα εκπαίδευσης της Β΄ δράσης είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών ( 25+75) αναπτύσσονται βαθμιδωτά και αλληλοσυνδέονται, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει την δυνατότητα να καθορίσει μόνος του το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ , το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει και να λάβει την ανάλογη πιστοποίηση.

Πιθανή ημερομηνία  έναρξης Φεβρουάριος  2008

Η Γ΄ ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ:

Γ1. « Εκπαίδευση εργαζομένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»
Εργαζόμενους της ΔΕΗ , συνδικαλιστές και μέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, διάρκειας 30  ωρών και
Γ2. « Εκπαίδευση εργαζομένων στην διασφάλιση ποιότητας- υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων»
Επιχειρήσεις τροφίμων - ποτών ( π.χ. ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας κ.λ.π. ) οι οποίες έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους σύμφωνα με την « επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων».
Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του προγράμματος μπορούν να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ( ΕΦΕΤ)
Διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες.
Πιθανή ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων αυτών , αρχές  Μαρτίου 2008

Η  Δ΄ ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα χωρίς γνώσεις αγγλικής γλώσσας
Πιθανή ημερομηνία έναρξης προγράμματος  Φεβρουάριος  2008

 - Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και το σύνολο των παραπάνω προγραμμάτων.
Πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων:
Κάθε εκπαιδευόμενος /-η αξιολογείται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά, αλλά και αξιολογεί τους εκπαιδευτές του και συνολικά την επιμορφωτική δράση. Με την επαρκή φοίτηση του εκπαιδευομένου/ -ης και την ολοκλήρωση του προγράμματος της επιμόρφωσης θα χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Πιστοποιητικό της Δια Βίου Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.
Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται:

  • Πιστοποιητικό Δια Βίου Επιμόρφωσης (Σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης).
  • Πιστοποιημένος Τίτλος Δεξιοτήτων Πληροφορικής  (Στα προγράμματα εκπαίδευσης με α/α 1 και α/α 2).
  • Πιστοποιημένος Τίτλος Δεξιοτήτων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) (Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με α/α 4)

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταθέσουν τα ακόλουθα  δικαιολογητικά :

  • Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα που διατίθεται   από το  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
  • Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο (το πολύ μέχρι 2 σελίδες).
  • Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση εργοδότη
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Οδηγίες Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις συμμετοχής:

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΜΑΚΡΥΟΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 και λήγει την 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008. Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Πολυμέρη Πούλιο  κ. τηλ.  2682026969,  ώρες 09:00 - 14:00.

 

Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1 ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif