Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 
Κωδικός:Υ2-ΔΒ,Γ,Δ-Σ

Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
ΑΘΗΝΑ 2006

 
Αρ. Πρωτ:796
Πρέβεζα, 16/01/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Οι δράσεις υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του Νόμου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης») και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν ανά δράση θα είναι τα παρακάτω:

ΔΡΑΣΗ Β: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η/ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Εισαγωγικές γνώσεις πληροφορικής

25

Πρέβεζα

Θα καθοριστούν

2. Βασικές συμπληρωματικές γνώσεις στην πληροφορική

75

Πρέβεζα

Θα καθοριστούν

ΔΡΑΣΗ Γ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ (ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ »  

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Εκπαίδευση εργαζομένων στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

30

Πρέβεζα

Θα καθοριστούν

2. Εκπαίδευση εργαζομένων στην διασφάλιση ποιότητας- υγιεινής και ασφαλείας τροφίμων

25

Πρέβεζα

Θα καθοριστούν

 ΔΡΑΣΗ Δ: «Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού στην Ελληνική (μετανάστες) και Αγγλική (εργαζόμενοι) Γλώσσα »

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.Εκμάθηση βασικών γνώσεων Αγγλικών σε εργαζόμενους

100

Πρέβεζα

Θα καθοριστούν

Η αμοιβή του κάθε εκπαιδευτή θα καθοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του οδηγού διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για τα «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης» που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο τους. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναγράφεται εκτός των σπουδών και της γενικότερης διδακτικής εμπειρίας και οποιαδήποτε πιστοποίηση από δημόσιους οργανισμούς (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΓΓΕΕ κτλ.). Θα συνεκτιμηθεί διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Τα βιογραφικά μπορούν να κατατίθενται στη διεύθυνση:

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου, Μακρυολόυτσα Πρέβεζας

Η διαδικασία υποβολής των βιογραφικών αρχίζει από την 21/1/2008 και λήγει την 31/1/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.Πολυμέρη Πούλιο τηλ. 2682026969, ώρες 09:00 - 14:00.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1 ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif