Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση


Αρ. Πρωτ:16
Πρέβεζα, 27/10/2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ , στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής

50

Βασικές - Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική

50

Εξειδικευμένες Γνώσεις στην Πληροφορική

100

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β1

60

Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας

30

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Β

200

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Γ

200

Εκπαίδευση εργαζόμενων στην εκπαίδευση ενήλικων:
1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης
2.Δυναμική της Ομάδας και Επικοινωνία
3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτές ενηλίκων


50
25
25

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.
Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας του Β΄ και Γ΄ επιπέδου αντίστοιχα, οι οποίες διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Για τα προγράμματα πληροφορικής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής».
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
2. Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς   
    και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
4. Βεβαίωση Εργοδότη ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες Β & Γ επιπέδου απαιτούνται μόνο η έντυπη αίτηση και ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 08/11/2010  και λήγει στις  19/11/2010  (10  εργάσιμες μέρες).
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ: 2682026969 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00.

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Κατερίνα Φατούρου, Βαγγέλης Ντόντορος

 


Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif