Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση


 
Πρέβεζα, 27/10/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΣΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, αναζητά εκπαιδευτές για τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 • Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες (επίπεδο Β και Γ)
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε Εργαζόμενους με στοιχειώδη ακαδημαϊκά  προσόντα ( Αγγλικά επίπεδο Α2 και Β1 /Γαλλικά επίπεδο Α2)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες (Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής,  Βασικές - Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική και Εξειδικευμένες  Γνώσεις στην Πληροφορική)
 • Εκπαίδευση Εργαζομένων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

-Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
-Δυναμική της ομάδας και Επικοινωνία
-Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Εκπαιδευτές ενηλίκων

Οι εκπαιδευτές πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας 25 ωρών που θα υλοποιηθεί από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Υποχρεωτικά  Προσόντα
Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτές κατόχους τουλάχιστον πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικού με τα αντικείμενα εκπαίδευσης καθώς και με εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφής με τα αντικείμενα εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • Επαρκής γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 • Επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ

Αμοιβή

Η ωριαία αμοιβή θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των προσόντων των επιλεγέντων

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν

 • Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών, της επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και της εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας καθώς και
 • Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα όσα επικαλούνται οι υποψήφιοι στο βιογραφικό τους σημείωμα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
Οδηγίες Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν τα βιογραφικά τους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΙΝΕ/ΓΣΣΕ Ηπείρου, Μακρυολουτσα,48100, Πρέβεζα

Ημερομηνία λήξης υποβολής : Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 08/11/2010 και λήγει στις  19/11/2010  (10 μέρες).
.

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ. 2682026969, ώρες 09:00 - 15:00, υπεύθυνοι επικοινωνίας: Βαγγέλης Ντόντορος, Κατερίνα Φατούρου


Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif