Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει προγράμματα στα παραρτήματά του σε όλη την Ελλάδα με τίτλο:
«Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ».
Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους οι οποίοι είναι:

 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,  δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
 • πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

    Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

 • Εισαγωγικές Ενότητες (windows)
 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Λογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας

Και επιπλέον ανάλογα με το πρόγραμμα, μία κατ’ επιλογήν από τις παρακάτω ενότητες:

 • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βασικό στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.
Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες και οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης (3,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται στο ΚΕΚ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ                                           
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας                                                                                         
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών                                                                                       
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα                                                                                                     
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
 • Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας
 • Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης   Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.                                      

         Για τους  ¶νεργους  πτυχιούχους ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) απαιτείται Α) η προσκόμιση του Εκκαθαριστικού  σημειώματος της εφορίας ή δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου βεβαιώνεται η ανεργία αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους και Β)βεβαίωση εγγραφής τους  σε επιμελητήρια.                                                       
Η υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Πρέβεζα  ξεκινά από 13/9/2012 στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας , Τ.Κ 48100  και τελειώνει στις 5/11/2012
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 14:00  στο τηλέφωνο 2682026969  ( Φατούρου Κατερίνα,  Καζαντζίδη Φωτεινή )

 

 

 

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, (άρθρο 158 της ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).


Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif