Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
««Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Τύπος 1 (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ))

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει δυο(2) προγράμματα στην Πρέβεζα με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους».
Τα προγράμματα απευθύνονται σε συνολικά 40 ανέργους οι οποίοι είναι:
A. Eγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
B. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

  • Εισαγωγικές Ενότητες (windows)
  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Λογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet)
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας
  • Βάσεις Δεδομένων (Access)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται και το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
2.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
4.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
5.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
6.Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας
7.Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες, από τις οποίες 70 ώρες είναι ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) και 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, σεμιναριακού τύπου.

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00? μικτά ανά ώρα κατάρτισης (3,00? μικτά ανά ώρα κατάρτισης για καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Πρέβεζα ξεκινά από 18/9/2013 και τελειώνει στις 18/10/2013 στο ΚΕΚ - ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας, Τ.Κ 48100

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 15:00 στο τηλέφωνο 2682026969.


Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif