Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας
Ατόμων με Αναπηρίες»

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

  • Βρίσκεται σε Ισχύ . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2003

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ » του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ .

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στα Άτομα με Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τομείς Δραστηριότητας

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Ένταξης

  • Άτομα με αναπηρία από 21 -55 ετών
  • Άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από 01.01.2001 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από δικαιούχους και δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της μεταποίησης).

Ποσοστό Επιχορήγησης

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 90.000 ευρώ για τους τομείς του Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού , με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ.

Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ), που σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα αυτό αθροιστικά σε μια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 Ευρώ .

1. Πληροφορίες και παραλαβή εντύπωνκαι κανονισμού του προγράμματος :

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα

Τηλ.: 210 - 74.91.200, 74.91.220, Fax : 210 - 74.91.307

E - mail : newent @ eommex . gr

και για τους ενδιαφερόμενους με κινητικά προβλήματα:

ΥΠΑΝ, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση ΜΜΕ

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα - Γραφείο 237

Τηλ. : 210 - 74.91.236, FAX : 210 - 74.91.240

2. Διάθεση εντύπων μέσω διαδικτύου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τα προς συμπλήρωση έντυπα (Αίτηση και 'Έντυπο Υποβολής Πρότασης), το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος στους διαδικτυακούς τόπους www .ypan .gr , www. antagonistikotita.gr , www.eommex.gr

3. Διάθεση εντύπων μέσω λοιπών περιφερειακών φορέων

Το έντυπο υλικό θα διατίθεται από την 15 η Ιουνίου 2003 από τα κατά τόπους επιμελητήρια και τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης.

4. Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας

Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την 15 η Ιουνίου του 2003 στη διεύθυνση :

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες"

Ξενίας 16 & Έβρου Αθήνα, ΤΚ 11528

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif