Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Νέοι Γεωργοί

«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006»

Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών»

Πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης 2000-2006 για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού

Με δαπάνες ύψους 290 εκατ. Ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% των συνολικών πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη -Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» το μέτρο για τους νέους γεωργούς, στοχεύει στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας, με έμφαση στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου μέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών.

 • Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40 ο έτος της ηλικίας τους.
 • Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση,
 • η οποία θα πρέπει να έχει οικονομικό μέγεθος τουλάχιστον «μικρής εκμετάλλευσης»
 • και να αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της πριμοδότησης μπορεί να ανέλθει έως τα 15.000 ευρώ και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις έως και τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της προκήρυξης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει:

Να παραλάβουν τα έντυπα συμμετοχής (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΟδηγόΕφαρμογής, Φάκελος Υποψηφιότητας) από:

 • Το Δήμο/ Κοινότητα του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους,
 • Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ/νση Γεωργίας),
 • Τη Περιφερειακή Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης,
 • Το Υπουργείο Γεωργίας - Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων (Γ. Φίλος, Ρ. Τάτση, Σ. Σύλλας, Χ. Χαλκιά, τηλ.: 2120-4079 έως 4082),
 • Το Διαδικτυακό τόπο www.minagric.gr του Υπουργείου Γεωργίας.

Τον φάκελο υποψηφιότητας, σε τέσσερα αντίγραφα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τον υποβάλει στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και εντός των χρονικών ορίων που έχουν ορισθεί κατά περίοδο (τετράμηνο).

Μέτρο 3.2 « Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης»

Χαμηλότοκο δάνειο για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης

Δικαιούχοι.

Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν νέοι γεωργοί που έχουν ενισχυθεί με το πριμ πρώτης εγκατάστασης εφόσον:

 • την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητάς τους δεν έχουν υπερβεί το 40 ο έτος της ηλικίας τους και 3ετία από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • οι δαπάνες στα πλαίσια εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου.
 • κατά την έγκριση και εκτέλεσή τους θα τηρηθούν οι διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με τους ακόλουθους όρους:

α) Διάρκεια επιδότησης: μέχρι 6 έτη.

β) Ποσοστά ενίσχυσης του επιτοκίου:

 • Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: μέχρι 80%
 • Λοιπές περιοχές: μέχρι 60%

γ) Η κεφαλαιοποιημένη αξία της συνολικής ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000 ΕΥΡΩ.

δ) Η ανωτέρω ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί με τους ίδιους ως άνω όρους και με προεξοφλητικό επιτόκιο.

Πληροφορίες

Στις περιφερειακές διευθύνσεις γεωργικής ανάπτυξης, στους Δήμους και τις Κοινότητες και στο Διαδίκτυο www.minagric.gr

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif