Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»2000-2006

ΑΞΟΝΑΣ 7 - Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου ( O.Π.Α.Α.Χ)

7.9 « Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων»

Δράσεις

  • Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αγροτουρισμός).
  • Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (εκτός Α' μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών & δασοκομικών προϊόντων
  • Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης (Ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών - προβολή φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής στο ευρύ κοινό).

Δικαιούχοι

Για τις δράσεις 1 & 2

  • Φυσικά Πρόσωπα μη γεωργοί
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

Για τη δράση 3

  • Πολιτιστικοί φορείς
  • ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ

Ύψος Ενίσχυσης

Για τις δράσεις 1 & 2

  • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 Ευρώ.

Για τη δράση 3

  • Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμού κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ.
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif