Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»2000-2006

ΑΞΟΝΑΣ 7 - Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου ( O.Π.Α.Α.Χ)

 • Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ξεκινήσει σε μερικούς μήνες.

Οι Περιοχές

Οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν τα προγράμματα (Ο.Π.Α.Α.Χ) στην Ήπειρο είναι:

Α: Δήμος Άνω Παγωνίου, Δήμος Δελβινακίου, Κοινότητα Πωγωνιανής, Δήμος Μολοσσών, Κοινότητα Λάβδανης.

Β: Δήμος Φιλιατών, Δημοτικό Διαμέρισμα Σαγιάδας.

Γ: Δήμος Τύμφης, Κοινότητα Διστράτου, Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου, Κοινότητα Βοβούσας, Κοινότητα Μηλέας.

Δ: Δήμος Πραμάντων, Κοινότητα Μελισσουργών, Θεοδωριάνων, Δήμος Αγνάντων, Δήμος Αθαμανίας, Δήμος Ηρακλείας, Δήμος Τετραφυλλίας, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμος Πέτα.

Τα Μέτρα

7.2 - «Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων»

Δράσεις

 • Υπηρεσίες διαχείρισης. (Παροχή τεχνικής υποστήριξης από ειδικούς σε θέματα τεχνικής, οικονομικής, διοικητικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λ.π.).
 • Υπηρεσίες Αντικατάστασης. (Αντικατάσταση του γεωργού στην εκμετάλλευσή του, σε περιπτώσεις απουσίας του, διακοπών του κ.λ.π.)

Δικαιούχοι

 • Αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, Γεωργοί κατά κύρια (50% του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες) απασχόληση, (Φυσικά, Νομικά πρόσωπα, Συνεργαζόμενες Εκμεταλλεύσεις) μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης.

Ύψος Ενίσχυσης

 • Το ύψος της ενίσχυσης θα φτάσει μέχρι το 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο (συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) ανά τριετία.

7.3 « Εμπορεία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»

Δράσεις

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας.
 • Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)

Ύψος Ενίσχυσης

 • Το ύψος της ενίσχυσης θα φθάνει μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία.

7.4 « Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό»

Δράσεις

 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης - κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα (ΟΓΕΕΚΑ - Δήμητρα).
 • Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή.

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών ή/και στοιχείων εξοπλισμού.

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)
 • Πολιτιστικού σύλλογοι και φορείς.

Ύψος Ενίσχυσης

 • Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ τριετία.

7.5 « Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών - Προστασία και Διατήρηση Αγροτικής Κληρονομιάς»

Δράσεις

 • Ανάπλαση οικισμών (Αποκαταστάσεις προσόψεων κτιρίων, κτιρίων για κοινωφελή χρήση και αγροτικών παραδοσιακών κτισμάτων χωρίς αύξηση δυναμικότητας).
 • Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου.

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)

Ύψος Ενίσχυσης

 • Για αποκαταστάσεις προσόψεων κτιρίων ανέρχεται σε 60% και μέχρι 30.000Ευρώ.

7.6 « Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων»

Δράσεις

 • Ανάπτυξη εναλλακτικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων (Αγροτουρισμός, οικοτεχνία, μεταποιητικές δραστηριότητες ή γενικά δραστηριότητες του τριτογενή τομέα).

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα κατά κύρια (50% του εισοδήματος πό αγροτικές δραστηριότητες) ή μερική απασχόληση (25% του εισοδήματος) γεωργοί.

Ύψος Ενίσχυσης

 • Ποσοστό ενίσχυσης 60% (Για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000Ευρώ.

7.9 « Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων»

Δράσεις

 • Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αγροτουρισμός).
 • Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (εκτός Α' μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών & δασοκομικών προϊόντων
 • Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης (Ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών - προβολή φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής στο ευρύ κοινό).

Δικαιούχοι

Για τις δράσεις 1 & 2

 • Φυσικά Πρόσωπα μη γεωργοί
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

Για τη δράση 3

 • Πολιτιστικοί φορείς
 • ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ

Ύψος Ενίσχυσης

Για τις δράσεις 1 & 2

 • Ποσοστό 60% (για την περιφέρεια Ηπείρου) και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000 Ευρώ.

Για τη δράση 3

 • Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμού κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ.

7.12 « Επενδύσεις για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Πρώτης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων»

Δράσεις

 • Ενότητα ζωϊκής παραγωγής (εκτός ζωοτροφών & σφαγείων).
 • Ενότητα φυσικής παραγωγής (εκτός ελαιούχων).

Δικαιούχοι

 • Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Δικαίου
 • ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
 • Συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Ύψος Ενίσχυσης

 • Ποσοστό 50% και για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 440.000Ευρώ.

7.13 « Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων»

Δράσεις

 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δασεργατών.
 • Εξορθολογισμός της υλοτόμησης.
 • Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης, μεταφοράς και αξιοποίησης των δασικών προϊότων (Προμήθεια εξοπλισμού και Υλοποίηση έργων υποδομής).

Δικαιούχοι

 • Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού & Δημοσίου Δικαίου
 • ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ
 • Συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Ύψος Ενίσχυσης

 • Ποσοστό 45% για συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 150.000Ευρώ.

Πληροφορίες

Η δομή Στήριξης Ηπείρου είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε.), με έδρα τα Ιωάννινα, που είναι η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Α.Σ.Η.Κ. Α.Ε. λειτουργεί ένα ενιαίο δίκτυο με συνεργαζόμενους φορείς, έναν για κάθε νομό

 • Αντένα Νομού Ιωαννίνων: Αναπτυξιακή Ήπειρος Α.Ε.

Συντονιστής : Κιτσάκης Βασίλειος, Διεύθυνση : Πλατεία Πύρρου & Μ. Αγγέλου, Ιωάννινα 45332, Τηλ. 26510-36686, Fax . 26510-33419, e - mail : epirus @epirussa .gr , Ιστοσελίδα : www .epirussa .gr

 • Αντένα Νομού Θεσπρωτίας: Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 16, 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ./ Fax 26650 - 25788

 • Αντένα Νομού Άρτας & Πρέβεζας: Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ)

Συντονιστής :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : :Παυλίδης Παύλος, Διεύθυνση : Λασκαράτου - Περιοχή Υδραγωγείου - Πρέβεζα 48 100 ΤΗΛ. 26820 - 89150-1,   Fax . 26820 - 22511, e - mail : etanam @ otenet . gr , http :// www . etanam . gr

Στο Διαδίκτυο : http :// www . minagric . gr / greek /3.3.5. html

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif