Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 - Υπουργείο Γεωργίας

Στόχοι του Προγράμματος

  • Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία
  • Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας
  • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
  • Η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων
  • Η προστασία της δημόσιας υγείας
  • Η δημιουργία σταθερών νησίδων βιοκαλλιέργειας, μέσα από μικρές οικονομίες κλίμακας
  • Σχετικά ομοιόμορφη κατανομή σε εθνικό επίπεδο, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει ως πρόγραμμα επίδειξης

Τα προγράμματα

3.1 Βιολογική γεωργία

3.2 Πρόγραμμα μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης

3.3 Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών
Μέτρο Α : Δημιουργία οικοπάρκων, αποκατάσταση βιοτόπων
Μέτρο Β : Προστασία υδρολογικών συστημάτων από ρύπανση γεωργικής προέλευσης
Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση

3.4 Πρόγραμμα απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

3.5 Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση

3.6 Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ)

3.7 Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας

3.8 Βιολογική Κτηνοτροφία

3.9 Πρόγραμμα διαχείρισης των παραλίμνιων εκτάσεων των λιμνών και λιμνοθαλασσών Θράκης, για τις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 «Δέλτα Νέστου & Λιμνοθάλασσα Κεραμωτής» (Α11500010) και «Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης» (Α 11300009)

3.10 Πρόγραμμα διαχείρισης παραλίμνιων εκτάσεων της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 : «Λίμνες Βόλβη - Κορώνεια» (Α 12200001)

3.11 Πρόγραμμα διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Βουνά Έβρου» (Α11100005), αγροτική περιοχή Δαδιάς Έβρου «Δάσος Δαδιάς- Σουφλίου» (Α11100002)

3.12 Πρόγραμμα διατήρησης και ανακατασκευής αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση.

Επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του ΕΠΑΑ 2000-2006 είναι όσες πραγματοποιούνται κατά την περίοδο 4/1/2000 -31/12/2006

Διαδικασία Ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 1/11 έως 30/4 και από 31/5 έως 15/9 στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης -Γεωργίας ή στους Νομαρχιακούς ή Περιφερειακούς εξουσιοδοτημένους φορείς διαχείρισης.

Πληροφορίες

Για τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Υπουργείο Γεωργίας και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας

Στο Διαδίκτυο:http ://www.minagric .gr/greek/3.6.html

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif