Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΑΛΙΕΙΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία 2000-2006

Διάλυση, κατασκευή και εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών, υδατοκαλλιέργειες, ενίσχυση της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων καθώς και πρόωρη συνταξιοδότηση των ψαράδων, είναι μερικές από τις δράσεις που υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, με προϋπολογισμό 363,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τα Κυριότερα Μέτρα του Προγράμματος

1. Κατασκευή Νέων Σκαφών

Αφορά αλιείς και πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών και έχει προϋπολογισμό 48,8 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για τη εφαρμογή ενός συστήματος ανανέωσης του αλιευτικού στόλου, με αντικατάσταση των σκαφών (παλαιών και απολεσθέντων) με νέα κατασκευασμένα σύμφωνα με σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να πληρούνται οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες από απόψεως υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η αλιευτική ικανότητα των νέων σκαφών θα πρέπει να είναι ίση με εκείνη των παλαιών σκαφών, τα οποία θα παύσουν οριστικά κάθε είδος δραστηριότητας, ακόμη και ερασιτεχνικής. Η ηλικία των σκαφών που πρόκειται να αντικατασταθούν, εκτός των απολεσθέντων, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από:

 • 12 έτη για σκάφη παράκτιας αλιείας, ολικού μήκους μικρότερου ή μεγαλύτερου των 12 μέτρων.
 • 15 έτη για σκάφη μέσης αλιείας (γρι-γρι, μηχανότρατες, μεικτά)
 • 20 έτη για σκάφη ατλαντικής αλιείας.
 • Επίσης, δενθα πρέπει να έχουν επιδοτηθεί για εκσυγχρονισμό την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης.

2. Εκσυγχρονισμός Σκαφών

Απευθύνεται σε αλιείς ή πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που θέλουν να εκσυγχρονιστούν και θα πρέπει:

 • Να είναι εφοδιασμένοι με άδεια επαγγελματικής αλιείας, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όλων των κατηγοριών αλιευτικών σκαφών, εκτός τρατών και σκαφών γρι-γρι υπολειπόμενων διαστάσεων.
 • Τα σκάφη να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια ή Λεμβολόγια.
 • Να έχουν Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) και να έχουν καταχωριστεί στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο. (ΚΑΜ).
 • Να έχουν χωρητικότητα καταμετρημένη σε GT .
 • Να είναι εν ενεργεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 • Η ηλικία τους να είναι μεγαλύτερη των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην αυξάνεται η χωρητικότητα του σκάφους ( GT ) και η ισχύς της μηχανής σε περίπτωση εργασιών μετασκευής ή αντικατάστασης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μετασκευής, μετά τις εργασίες εκσυγχρονισμού το σκάφος θα πρέπει να πληροί τις προβλεπόμενες από τους ισχύοντες κανόνες ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής για τα αλιευτικά σκάφη - οδηγία 90/103 (ΕΚ).
 • Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για την κατάθεση επενδυτικών σχεδίων και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Υδατοκαλλιέργειες

Το μέτρο είναι ανοικτό για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων και αφορά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θέλει να ξεκινήσει επενδύσεις σε υδατοκαλλιέργειες, αλλά και υπάρχουσες μονάδες που ασχολούνται ήδη σ' αυτόν τον τομέα (επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, συνεταιρισμοί, καταναλωτές και Ερευνητικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Ο συνολικό προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 115,1 εκατ. Ευρώ, από τα οποία 36,7 εκατ. Ευρώ αποτελούν κοινοτική επιχορήγηση, τα 16,9 εκατ. Ευρώ αποτελούν εθνική επιχορήγηση και τα υπόλοιπα 61,5 εκατ. Ευρώ τη συμμετοχή των τελικών αποδεκτών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των παραγόμενων προϊόντων.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.
 • Διαμόρφωση νέων συνθηκών παραγωγής και κατανάλωσης, μέσω διαφοροποίησης των καλλιεργούμενων ειδών.
 • Αύξηση της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
 • Αύξηση της απασχόλησης με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση των τοπικών οικονομιών σε απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές.

4. Μεταποίηση και Εμπορία

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση και Εμπορία» έχει προϋπολογισμό 115 εκατ. Ευρώ και είναι ανοικτό για την υποβολή προτάσεων. Αφορά:

 • Μεταποιητές
 • Ιχθυεμπόρους
 • Αλιείς
 • Υδατοκαλλιεργητές

Μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύλλογοι, φορείς (π.χ. συνεταιρισμοί κ.λ.π.)

5. Προώθηση

Το μέτρο αφορά αλιείς, υδατοκαλλιεργητές, μεταποιητές και εμπόρους και προσφέρει 16,5 εκατ. Ευρώ με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, μέσω της απόκτησης γνώσεων σχετικά με τις συνήθειες των καταναλωτών και την εγχώρια και διεθνή αγορά.

Πρόωρη Συνταξιοδότηση Ψαράδων

Πρόκειται για το βασικό πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των ψαράδων που ενεργοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. Ευρώ και αφορά:

 • Αλιείς ηλικίας από 55 ετών και άνω, που αποδεδειγμένα έχουν ασκήσει το επάγγελμα του αλιέα τουλάχιστον τα τελευταία 10 έτη, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Αλιείς που έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει τους τελευταίους 12 τουλάχιστον μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης, το επάγγελμα του αλιέα και εφόσον το αλιευτικό σκάφος στο οποίο ήταν ναυτολογημένοι έπαυσε οριστικά (με οικονομική ενίσχυση) την αλιευτική δραστηριότητα.
 • Πριμοδότηση για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό ή για διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Αφορά αλιείς που έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει, τα τελευταία τουλάχιστον 5 έτη, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το επάγγελμα του αλιέα.
 • Πριμοδότηση σε νέους αλιείς για την απόκτηση αλιευτικού σκάφους. Στο μέτρο αυτό εντάσσονται άτομα ηλικίας μέχρι 35 ετών, που έχουν εργαστεί αποδεδειγμένα ως επαγγελματίες αλιείς τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι γι τα προγράμματα της αλιείας μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλιείας των Νομαρχιών ή στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας (Αχαρνών 381, Άγιος Ελευθέριος, τηλ. 210-2125289 - e - mail : a 381 u 19@ minagric . gr )

Στο Διαδίκτυο : http ://www .minagric .gr /greek /3.3.7.html

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif