Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τομείς Δράσης:

 • Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας.

 • Τουρισμού

Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ (82 εκατ. ευρώ), ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων, καταλυμάτων-δωματίων, διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98

 • Έρευνας και Τεχνολογίας

Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης

 • Βιομηχανίας
 • Ελληνικού Οργανισμού ΜΜΕ και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)

Οι δράσεις που μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ενισχυθούν από το ΕΠΑΝ, ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες :

 1. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων διαφόρων τομέων δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.
 2. Χρηματοδότηση υφισταμένων Επιχειρήσεων που απασχολούν έως 250 άτομα.
 3. Χρηματοδότηση υφισταμένων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 άτομα.
 4. Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικής δραστηριότητας επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται μετά από ανοικτή προκήρυξη, υποβολή προτάσεων και αξιολόγησή τους σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Πληροφορίες :

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφεία Πληροφόρησης ( INFO - DESK ), στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής, Σεμιτέλου 6 και Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, κα. Β. Βήτα, τηλέφωνα 210-7794.956, 210-7758.727, Fax . 210-7473.666, e - mail : vivita @mou .gr και στο Διαδίκτυο : http ://www .ypan .gr

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝ

 • Οι επενδυτικές προτάσεις των επιχειρήσεων για όλα τα προγράμματα του ΕΠΑΝυποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους σε τρία (3) αντίγραφα , στον αρμόδιο επιλεγμένο ανά γεωγραφική περιοχή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς . Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την ΗΠΕΙΡΟ είναι :

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 58 ΠΑΡΤΑ, ΤΚ 26221, Τηλ. 2610-622711, Fax . 2610-277830, e - mail : efd@patrascc.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Χρηματοδοτούνται υφιστάμενες αλλά και νέες εταιρείες σε πλήθος δράσεων οι οποίες συνοπτικά έχουν να κάνουν με :

 • Την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
 • Την συνέχιση της ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στους αναπτυξιακούς Ν.2234/94 και Ν.2601/98.
 • Την υποστήριξη επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών σε τομείς νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών προτύπων.
 • Τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και τις καινοτομίες.
 • Την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο σε συνεργασία και με άλλα προγράμματα.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΩΣ 250 ΑΤΟΜΑ

Επιχορηγούνται επενδύσεις και δράσεις για :

 • Επενδυτικές προτάσεις μεταποιητικών ΜΜΕ, με ανώτατο ύψος 1.460 εκατ. ευρώ.(500 εκατ. Δρχ.) που θα περιλαμβάνουν δαπάνες για :
 • Διασφάλιση Ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας ή/και των προϊόντων
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
 • Εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας ( logistic chain )
 • Οικολογικό αναπροσανατολισμό της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Πιστοποίηση ΜΜΕ όλων των τομέων (μεταποίησης, υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού) κατά τα πρότυπα :
 • ΕΛΟΤ EN ISO 9000 (Διασφάλιση Ποιότητας)
 • ΕΛΟΤΕΝ ISO 14000 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)
 • ΕΛΟΤ 1801 (Υγιεινή και Ασφάλεια)
 • ΕΛΟΤ 1416 (Ανάλυση επικινδυνότητας - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).

3. Υλοποίηση επενδύσεων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.

Το πρόγραμμα αφορά ΜΜΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας SEVESO II ).

Πληροφορίες :

Γρ. Ενημέρωσης Κοινού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56 (Ισόγειο) Αθήνα Τηλ. 210-7758.727, 210-7794.956, e - mail : infoepan @mou .gr , http ://www .antagonistikotita .gr

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif