Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

ΕΣΟΑΒ
Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης Βαλκανίων

Ο «Αναπτυξιακός Νόμος» (2601/98) ο οποίος παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, με το άρθρο 4. παρ.2 παρέχει και κίνητρα για ορισμένες επενδύσεις στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις παρακάτω χώρες των Βαλκανίων:

Αλβανία, Βουλγαρία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις επενδύσεις μετά την ολοκλήρωσή τους σε ποσοστό 30%. Ο ενδεχόμενος επενδυτής πρέπει να καλύψει 40% του κόστους επένδυσης μέσω της δικαιοσύνης του, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί να είναι είτε υπό μορφή δανείων τραπεζών, είτε υπό μορφή συμμετοχής του επενδυτή.

Επιλέξιμες Επενδύσεις

1. Οι Επιχειρήσεις Κατασκευής όλων των Βιομηχανιών, για την καθιέρωση παραγωγικών μονάδων. Τα επίπεδα των επενδύσεων πρέπει να κυμαίνονται από 800.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ, για δαπάνες:

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων, καθώς επίσης και δαπάνες για την τοπογραφία των περιβαλλόντων εδαφών.
  • Αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού καθώς και μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
  • Αγορά και εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού για τον αυτοματισμό και τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών παραγωγής καθώς και δαπάνες για την αγορά του απαραίτητου λογισμικού.
  • Αγορά νέων μέσων μεταφοράς για το χειρισμό των υλικών και των προϊόντων μέσα στη μεγαλύτερη περιοχή εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για τη μαζική μεταφορά του προσωπικού.

2. Επιχειρήσεις Καλλιέργειας τύπων θερμοκηπίων, επιχείρηση ζωικού κεφαλαίου του προφυλαγμένου ή ημι-προφυλαγμένου τύπου, και επιχείρηση αλιείας που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία (υδατοκαλλιέργεια) . Τα επίπεδα των επενδύσεων πρέπει να κυμαίνονται από 300.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, για δαπάνες:

  • Κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού των κτιρίων, ειδικών ή βοηθητικών, και των δαπάνες για την τοπογραφία των περιβαλλόντων εδαφών.
  • Αγορά και η εγκατάσταση των νέων σύγχρονων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού καθώς και επιχορήγηση για τη μίσθωση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού.
  • Αγορά και εγκατάσταση νέων σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού για τον αυτοματισμό και τη μηχανοργάνωση διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά του απαραίτητου λογισμικού.
  • Αγορά νέων μέσων μεταφοράς για το χειρισμό υλικών και προϊόντων μέσα στη μεγαλύτερη περιοχή εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για τη μαζική μεταφορά του προσωπικού, και της αγοράς και της εγκατάστασης του σύγχρονου εξοπλισμού και της κατασκευής των δυνατοτήτων για το χειρισμό των υλικών και των προϊόντων.
  • Αγορά αναπαραγωγικού και να πολλαπλασιαστεί υλικού απαραίτητου για την έναρξη της λειτουργίας παραγωγής της μονάδας.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες από την Ιδιωτική Κατεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Επένδυσης του Υπουργείου Οικονομίας και χρηματοδότησης, τηλέφωνο: 010-3332252, 010-3332255, 010-3332254, 010-3332399. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε το νόμο 2601/98 και όλες τις σχετικές ρυθμιστικές αποφάσεις στο υπουργείο webpage: www.ypetho.gr οικονομίας και χρηματοδότησης .

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif