Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας

 

ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης : Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, e - Business / e - Learning , e - Market Places , Πληροφοριακές υποδομές σε συλλογικούς φορείς.

Υπουργείο Εργασίας : Κατάρτιση ανέργων στη χρήση Η/Υ, κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής.

Υπουργείο Γεωργίας : Ενίσχυση νέων αγροτών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ (Ε- LEARNING)

Το πρόγραμμα ενισχύει σύμπραξη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ( e - learning ). Οι προτάσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από καινοτομία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη της εκπαίδευση στη χώρα μας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση βασισμένη στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Στόχος Προγράμματος : Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κυρίως των μικρομεσαίων και γενικότερα της οικονομίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής :

  • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση τεχνογνωσίας για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών γνώσης.
  • Ερευνητικά κέντα, αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ,. Στις συμπράξεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν επιχειρήσεις του Δημοσίου και τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των πρώτων.

Η χρονική διάρκεια κάθε έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης είναι :

Α. Για έργα βιομηχανικής έρευνας, ποσοστό μέχρι 50%

Β. Για επενδυτικά έργα, ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ και έως 35% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η μέγιστη συμμετοχή (εθνική - κοινοτική) ανά έργο δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας,

  • Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων.
  • Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, Τ.Θ. 146 31

Γενικές Πληροφορίες : E . Δημοπούλου, τηλ. 210-7752.222 εσωτ. 270, e - mail : edim @ gsrt . gr Διαδικτυακός Τόπος : www .gsrt .gr

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif