Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας

 

ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης : Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, e - Business / e - Learning , e - Market Places , Πληροφοριακές υποδομές σε συλλογικούς φορείς.

Υπουργείο Εργασίας : Κατάρτιση ανέργων στη χρήση Η/Υ, κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής.

Υπουργείο Γεωργίας : Ενίσχυση νέων αγροτών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Στόχος

του προγράμματος είναι η ενίσχυση ερευνητικών συμπράξεων επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ( e - business ).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :

  • Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης.
  • Ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια κάθε έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες.

Ύψος επιχορήγησης

  • Για έργα βιομηχανικής έρευνας, ποσοστό μέχρι 50%
  • Για εκπαιδευτικά έργα, ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ και έως 35% για τιςυπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η μέγιστη συμμετοχή (εθνική - κοινοτική) ανά έργο δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη :

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, Τ.Θ. 146 31

Γενικές Πληροφορίες : E . Δημοπούλου, Τηλ. 210-7752.222 εσωτ. 270, e - mail : edim @ gsrt . gr , Διαδικτυακός Τόπος : http ://www .gsrt .gr

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif