Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Προστασία Και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Επόπτες, Φύλακες, Ξεναγοί Φυσικού Περιβάλλοντος
 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο νομό Πρέβεζας από 13/3/2006 έως 3/6/2006 εντάσσεται στο θεματική ενότητα Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων και Φυσικού Περιβάλλοντος και έχει τίτλο: «Επόπτες, Φύλακες, Ξεναγοί Φυσικού Περιβάλλοντος » .

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών και περιλαμβάνει 274 ώρες θεωρίας και 126 ώρες πρακτικής σε φορείς/ επιχειρήσεις της περιοχής.

Απευθύνεται σε 20 ανέργους, αποφοίτους Λυκείου , με στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων / συμπεριφορών, που θα τους καταστήσουν ικανούς να ενταχθούν ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας, ως επόπτες, φύλακες και ξεναγοί φυσικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των σχετικών θέσεων εργασίας, στα Κέντρα Πληροφόρησης, στους Φορείς Διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές, στις εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού, ο ξεναγός θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και να αποκτήσει βασικές γνώσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και παιδαγωγικής, για να μπορεί να προσελκύει, να πληροφορεί και να ξεναγεί τους επισκέπτες έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι προστατευόμενες περιοχές αλλά και να αναπτύσσονται συμβατές με την προστασία τους δραστηριότητες από τους επισκέπτες.

Οι κύριες θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν είναι:

1. Το επάγγελμα του ξεναγού, επόπτου, φύλακα στις περιοχές ιδιαίτερου κάλλους

2. Περιοχές Προστασίας της Φύσης -Νομοθεσία

3. Διαχείριση Περιοχών Προστασίας της Φύσης

4. Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές

5. Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις - Ομάδες

6. Ξενάγηση διαχείριση επισκεπτών στις Προστατευόμενες Περιοχές

7. Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης νομού Πρεβεζας

8. Ατυχήματα - Πρώτες βοήθειες

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν όλα τα φυσικά οικοσυστήματα, να προσδιορίζουν και να περιγράφουν όλα τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν(χλωρίδα, πανίδα, προσβολές, απειλές.)
 • να επισημαίνουν όλες τις δυνατότητες που έχει μια περιοχή και να διαχωρίζουν προς ποια κατεύθυνση μπορεί να αξιοποιηθεί ή από ποιους κινδύνους πρέπει να προστατευθεί ή με ποια μέσα θα εξασφαλισθεί η διατήρησή τους
 • να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση του περιβάλλοντος (παραβάσεις - φυσικές συνέπειες - ποινές)
 • να εξηγούν διαχειριστικές μελέτες
 • να περιγράφουν τις διαδικασίες ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα
 • να αναγνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
 • να απαριθμούν τα φυσικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης σημασίας της περιοχής
 • να αναγνωρίζουν τα οφέλη της αειφορικής ανάπτυξης
 • να κατονομάζουν τις μεθόδους αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαπροσωπικής και ομαδικής
 • να προσδιορίζουν τους διαφορετικούς τρόπους σύνταξης βιογραφικού σημειώματος,
 • να κατονομάζουν τις αρχές για μια ποιοτική συνέντευξη,
 • να απαριθμούν και να συγκρίνουν τους τρόπους αναζήτησης εργασίας,
 • να περιγράφουν τους τρόπους προσέγγισης φορέων και εργοδοτών,
 • να αναγνωρίζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να τηρούνται στους χώρους εργασίας,
 • να εξηγούν βασικές έννοιες του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων.

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι στόχοι αφορούν σε όσα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να κάνουν, στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης. Έτσι, αναφέρουμε ότι οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί:

(σε επίπεδο τυπικών προσόντων)

 • να χρησιμοποιούν όλα τα όργανα κα τα εργαλεία που βοηθούν στην ξενάγηση
 • να οργανώνουν και να εκτελούν δραστηριότητες ξενάγησης- διαχείρισης επισκεπτών
 • να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον
 • να χρησιμοποιούν τις ευεργετικές δυνατότητες που παρέχει η ΕΕ μέσω των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
 • να οργανώνουν και να εκτελούν ομαδικές δράσεις αναψυχής
 • να ανταπεξέρχονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο της τοπικής αγοράς όσο και των ομάδων οικοτουρισμού
 • να επιλέγουν τις κατάλληλες δραστηριότητες για κάθε ομάδα οικοτουρισμού
 • να σχεδιάζουν επί χάρτου διαδρομές (ορειβατικές, πεζοπορικές, ποδηλατικές)
 • να χειρίζονται τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν σε φυσικό πεδίο
 • να διαχειρίζονται τα φυσικά οικοσυστήματα ορθολογικά σύμφωνα με τους νόμους της αειφορίας
 • να προβάλλουν τις προσφερόμενες ευκαιρίες της περιοχής ή/και τα παραδοσιακά προϊόντα που θα παράγουν ή/και την ανάγκη προστασίας και διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων στους κατοίκους και στους επισκέπτες συνδυάζοντας την αναψυχή με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ξεναγήσεις, ανάλογα με τον τύπο της προστατευόμενης περιοχής (θαλάσσια, παράκτια, υγροτοπική, δασική, ορεινή), την κατηγορία των επισκεπτών (σχολεία, ενήλικες, κ.λ.π.), τον διαθέσιμο χρόνο, τα βήματα οργάνωσης της ξενάγησης στον χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης και στη φύση, τις ειδικές επισημάνσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεξαγωγή της ξενάγησης και τα στοιχεία για την αξιολόγηση της επίσκεψης (από τους επισκέπτες και από τους ξεναγούς)

(σε επίπεδο άτυπων προσόντων)

 • να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη ομάδας συνεργατών τους, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την επίλυση προβλημάτων,
 • να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να συνθέτουν απόψεις,
 • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
 • να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος,
 • να επιλύουν προβλήματα συνεργασίας και επικοινωνίας,
 • να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του επαγγελματικού τους προφίλ,
 • να διερευνούν και να επιλέγουν τρόπους βελτίωσης των τυπικών και άτυπων προσόντων τους.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν:

 • να συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα και την αξία κάθε περιοχής καθώς και το πλήθος των εναλλακτικών δυνατοτήτων που κάθε μια προσφέρει
 • να ευαισθητοποιούνται σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα
 • να πρεσβεύουν την ομορφιά του νομού Πρέβεζας, προάγοντας μια εναλλακτική φιλοσοφία προσέγγισης της φύσης πέρα απ' τον εφήμερο καταναλωτισμό
 • να υιοθετούν και να ενθαρρύνουν μορφές οργάνωσης της εργασίας, που στηρίζονται στη συνεργατικότητα και την ευελιξία,
 • να αποδέχονται τη δική τους ενεργοποίηση, ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ένταξης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας,
 • να εκτιμούν την κινητοποίηση και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ως βασικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων και εξέλιξης,
About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif