Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Εκμάθηση Ελληνικών

   
ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέτρο 1 - Έργο : «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Ηπείρου) υλοποίησε ένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 14/5/2007 έως και 8/8/2007.

O εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, να κατανοούν τα κύρια σημεία πάνω σε θέματα που συναντούν σε χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας ή αλλού και να είναι σε θέση να εκφράζονται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, να μπορούν να ανταποκριθούν γλωσσικά σε καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όπου η γλωσσική χρήση είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη και σταθερή και σε καταστάσεις άμεσης προσωπικής επικοινωνίας (κοινωνικές, επαγγελματικές επαφές) ή έμμεσης επικοινωνίας (κατανόηση γραπτού, προφορικού λόγου).

Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των ανέργων παλιννοστούντων - μεταναστών - προσφύγων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου οι ωφελούμενοι:

  • να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνομάθειας του Β΄ επιπέδου, οι οποίες διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
  • να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο την προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής τους στον τομέα της απασχόλησης.
  • να αποκτήσουν τη γλωσσική επάρκεια που απαιτείται για τη συμμετοχή τους σε ενεργητικές πολιτικές προώθησης της απασχόλησης (π.χ. παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και / ή αναζήτηση εργασίας κ.λπ.).

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif