Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ) τη χρονική περίοδο από 29/9/2004 έως και 20/12/2004 με τίτλο:

«Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής»

στο πλαίσιο του Ε.Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση.

Μέτρο: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)

Το προφίλ της ειδικότητας των υπάλληλων γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής, σημαίνει κατανόηση του ρόλου που παίζει ένα σύγχρονο γραφείο σε μια επιχείρηση, αλλά και στις αρχές της επικοινωνίας, καθώς οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις έντονες προκλήσεις του ανταγωνισμού, τόσο στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση, όσο και στην αγορά εργασίας. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να είναι ικανός/ή να επικοινωνεί με τον εργοδότη, το προσωπικό, τον πελάτη ή το ειδικό κοινό, με το οποίο τυχόν συναλλάσσεται και να αναπτύσσει στάσεις, σχέσεις και διαπροσωπικές συμπεριφορές κάθε φορά προσαρμοζόμενες. Ακόμη, είναι απαραίτητο να γνωρίζει έννοιες διοίκησης, λειτουργίας και οργάνωσης, τον τρόπο στελέχωσης, καθώς πληροφορικής, ώστε να πετύχει ένα συνταίριασμα των δυνατοτήτων της εταιρείας με τις επιθυμίες του κάθε πελάτη ή συναλλασσόμενου με αυτήν.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 256 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 144ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα αυτοματισμού γραφείου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση ενός σύγχρονου γραφείου καθώς και τις εφαρμογές προγραμμάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τεχνολογίας και των νέων μορφών οργάνωσης των διοικητικών εργασιών τους. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο: «Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής »

που υλοποιήσαμε, καθώς οι εφαρμογές πληροφορικής με εφαρμογή στους χώρους γραφείων των επιχειρήσεων, αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης « Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής » βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση πακέτων πληροφορικής.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

* σε εταιρείες, γραφεία και φορείς, θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με σύγχρονες μεθόδους οργανωσης γραφείου και γενικότερα θα είναι σε θέση να είναι ενεργοί στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσουν το πλήθος ευκαιριών που θα τους δοθούν.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Μακρυολουτσα Πρέβεζας

Τηλ. 2682026969 - Fax 2682026959

e-mail: ineepir@otenet.gr - www.inegsee.gr

Χρηματοδοτείται από το Ε.Π Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»

Μέτρο: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 2004-2006

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

«Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής»

Θεωρία 256 ώρες - Πρακτική 144 ώρες

Πρέβεζα 29.09.2004 - 20.12.2004

 

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif