Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
Ο.Α.Ε.Δ.

Πρέβεζα 2/12 /2006

ΕΡΓΟ: Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων του νομού Πρεβέζης στα πλαίσια ολοκληρωμένης παρέμβασης.
Το έργο εντάσεται στο ειδικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για καταρτιση ανέργων στον Νομό Πρεβέζης χρηματοδοτούμενο από τον Κ.Α 2959 ΙΚΔ φορέας 900.
(μη συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης μακροχρονίων ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου -ΙΕΚ) τη χρονική περίοδο από 13/9/2006 έως και 1/12/2006 με τίτλο:

«Τεχνικές οργάνωσης γραφείου με χρήση Η/Υ»

στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση ανέργων στο Νομό Πρεβέζης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της ανεργίας από ΚέντραΕπαγγελματικής κατάρτισης.

 

Περιγραφή Προγράμματος.

 Το προφίλ της ειδικότητας των υπάλληλων γραφείου με χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής, σημαίνει κατανόηση του ρόλου που παίζει ένα σύγχρονο γραφείο σε μια επιχείρηση, αλλά και στις αρχές της επικοινωνίας, καθώς οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις έντονες προκλήσεις του ανταγωνισμού, τόσο στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση, όσο και στην αγορά εργασίας. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να είναι ικανός/ή να επικοινωνεί με τον εργοδότη, το προσωπικό, τον πελάτη ή το ειδικό κοινό, με το οποίο τυχόν συναλλάσσεται και να αναπτύσσει στάσεις, σχέσεις και διαπροσωπικές συμπεριφορές κάθε φορά προσαρμοζόμενες. Ακόμη, είναι απαραίτητο να γνωρίζει έννοιες διοίκησης, λειτουργίας και οργάνωσης, τον τρόπο στελέχωσης, καθώς πληροφορικής, ώστε να πετύχει ένα συνταίριασμα των δυνατοτήτων της εταιρείας με τις επιθυμίες του κάθε πελάτη ή συναλλασσόμενου με αυτήν.

 Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

* 250 ώρες θεωρητική κατάρτιση

* 150ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα αυτοματισμού γραφείου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση ενός σύγχρονου γραφείου καθώς και τις εφαρμογές προγραμμάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τεχνολογίας και των νέων μορφών οργάνωσης των διοικητικών εργασιών τους. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο: «Τεχνικές οργάνωσης γραφείου με χρήση Η/Υ » που υλοποιήσαμε, καθώς οι εφαρμογές πληροφορικής με εφαρμογή στους χώρους γραφείων των επιχειρήσεων, αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης « Τεχνικές οργάνωσης γραφείου με χρήση Η/Υ »βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης γραφείου με χρήση πακέτων πληροφορικής.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος απόκτησε γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

* σε εταιρείες, γραφεία και φορείς, θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με σύγχρονες μεθόδους οργανωσης γραφείου και γενικότερα θα είναι σε θέση να είναι ενεργοί στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσουν το πλήθος ευκαιριών που θα τους δοθούν.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif