Προφιλ ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Περιφερειακό Ηπείρου | Ανθρώπινο Δυναμικό | Κτιριακές Εγκαταστάσεις | Υλικοτεχνική Υποδομή | Εργατικά Κέντρα Περιφέρειας
Προγράμματα Κατάρτισης | Κοινοτικές Πρωτοβουλίες | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση | Έρευνες - Μελέτες | Άλλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος | Αναζήτηση Προσωπικου από Εργοδότη | Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας-Μικρές Αγγελίες | Βάση Καταρτιζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 
ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρέβεζα 21/12/2006  

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Μέτρο: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Περιφερειακό Ηπείρου υλοποίησε στην Πρέβεζα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (απόφοιτοι Λυκείου -ΙΕΚ) τη χρονική περίοδο από 3/3/2008 έως και 17/4/2008 με τίτλο:

«Βασικές αρχές πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, διαδικτυο, με επιλογή βάσεις δεδομένων ) με πιστοποίηση»

στο πλαίσιο του Π. Ε.Π Ηπείρου. Μέτρο: «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού», Έργο: «Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008»

Περιγραφή Προγράμματος

Μέσα από στοιχεία σχετικά με το βαθμό χρήσης των νέων Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις διαπιστώνεται η μη ουσιαστική και παραγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία - η λεγόμενη «ψηφιακή ημιμάθεια. Οι δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής όχι μόνο σε θέσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των εταιριών και για το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού που είναι απαραίτητο να τις κατέχει, δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν κυρίως στη χρησιμοποίηση ενός προσωπικού υπολογιστή, την επεξεργασία κειμένων και τη στοιχειώδη αξιοποίηση του διαδικτύου. Οι κάτοχοι των παραπάνω γνώσεων ονομάζονται «ψηφιακά εγγράμματοι».

Βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτέλεσε η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Cambridg

 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

105 ώρες θεωρητική κατάρτιση

45 ώρες πρακτική άσκηση ανά ομάδες καταρτιζομένων σε τμήματα πληροφορικής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του θεματικού αντικειμένου είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ενταχθεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τις εφαρμογές πληροφορικής, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας τεχνολογίας και των νέων μορφών οργάνωσης των διοικητικών εργασιών τους. Ο σκοπός αυτός συνάδει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο:

« Βασικές αρχές πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, διαδικτυο, με επιλογή βάσεις δεδομένων ) με πιστοποίηση »

που υλοποιήσαμε, καθώς οι εφαρμογές πληροφορικής με εφαρμογή στους χώρους γραφείων των επιχειρήσεων, αποτελεί μια ιδιαίτερη ανάγκη της τοπικής αγοράς εργασίας, στον τομέα που αναφερόμαστε.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο καταρτιζόμενος του εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης

« Βασικές αρχές πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, διαδικτυο, με επιλογή βάσεις δεδομένων ) με πιστοποίηση»

βάσει της θεωρητικής και κυρίως της πρακτικής του κατάρτισης μπορεί να καλύπτει θέσεις εργασίας στον τομέα της χρήσης πληροφορικής σε χώρους γραφείου.

Που μπορεί να απασχοληθεί:

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί :

σε εταιρείες, γραφεία και φορείς, θα αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εξοικείωσής τους με της βασικές αρχές πληροφορικής σε διοικητικό περιβάλλον γραφείου και γενικότερα είναι σε θέση να είναι ενεργος στην διαδικασία της απασχόλησης και να αξιοποιήσει της επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους δοθούν.

About Us | Χάρτης Site | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Tsiboukis Iosif